ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: μόνο στα αναφερόμενα επί του συμβολαίου πρόσωπα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου. Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται: α)για έμμισθο μεταφορά, β)για ρυμούλκηση ή ώθηση άλλου αυτοκινήτου, γ) για αγώνες αυτοκινήτου, δ)για οποιοδήποτε πρόσωπο που ευρίσκεται υπό την επήρεια μέθης ή ναρκωτικών, ε)για τη μεταφορά επιβατών πέραν της επιτρεπόμενης χωρητικότητας, στ)σε κακής κατάστασης δρόμους, ζ)για οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς προηγούμενη άδεια της εκμισθώτριας, η)για οποιονδήποτε που δεν έχει άδεια οδήγησης και ηλικίας κάτω των 23 ετών.

2.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ: οι μη φυσικές φθορές και ζημιές που προέρχονται από αμέλεια μου, θα επισκευάζονται από το γραφείο και τα έξοδα βαρύνουν εμένα. Είμαι υποχρεωμένος να μην κάνω επισκευές από μόνος μου.

3.ΑΣΦΑΛΕΙΑ: η ασφάλεια είναι μικτή. Δεν καλύπτει ελαστικά και κάτω μέρος αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ανεξάρτητου ατυχήματος ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ζημιές στο αυτοκίνητο έως και 300 ευρώ που πληρώνει ο πελάτης. Απαγορεύεται  η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου σε δρόμο κακής καταστάσεως, για οποιαδήποτε ζημιά, την ευθύνη φέρει ο μισθωτής. Είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω μέσα σε 24 ώρες στο γραφείο κάθε ατύχημα με ποινή τη στέρηση του δικαιώματος της ασφάλειας. Η δήλωση μου θα αναφέρει τις συνθήκες, την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα του ατυχήματος, τον αριθμό του αστυνομικού, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων του αντιδίκου, καθώς και τον  αριθμό κυκλοφορίας. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να λύσει αζημίως για αυτήν την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, εάν διαπιστωθεί ότι ο μισθωτής κάνει κακή χρήση του αυτοκινήτου και κατά παράβαση των όρων της παρούσας. τις διευθύνσεις των μαρτύρων του αντιδίκου, καθώς και τον  αριθμό κυκλοφορίας.

Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να λύσει αζημίως για αυτήν την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, εάν διαπιστωθεί ότι ο μισθωτής κάνει κακή χρήση του αυτοκινήτου και κατά παράβαση των όρων της παρούσας.

4.ΑΠΟΔΟΧΗ: Είμαι υποχρεωμένος να επιστρέψω το αυτοκίνητο όταν λήξη εκμίσθωσης. Αλλιώς εξουσιοδοτώ το γραφείο να αποσύρει αυτό από την ευθύνη μου και με δικά μου έξοδα, όπου και αν βρίσκεται αυτό, εκτός αν 24 ώρες πριν την λήξη της εκμίσθωσης παρατείνω αυτή με την έγκριση του γραφείου. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η εγγύηση να χρησιμοποιηθεί για παράταση της εκμίσθωσης.

5.ΕΥΘΥΝΗ: από την ημέρα της υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού και μέχρι την  επιστροφή του αυτοκινήτου εκ μέρους μου, θα θεωρούμαι ιδιοκτήτης αυτού. Συνεπώς από την ιδιότητα μου αυτή θα είμαι υπεύθυνος  για τυχόν πρόστιμα, παραβάσεις, κλείσεις και τις εναντίον μου μηνύσεις. Απαγορεύεται να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο. Σε αντίθετη περίπτωση το γραφείο θα μου κοστολογήσει όλα τα έξοδα της περισυλλογής και επαναπατρισμού του αυτοκίνητου στις εγκαταστάσεις του γραφείου.

6.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ: Αυτή θα είναι σεβαστή και από τον εκμισθωτή κι από το μισθωτή.

7. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: συμφωνείται ρητά ότι τα μόνο αρμόδια για επίλυση τυχόν παρουσιαζόμενης διαφοράς από την παρούσα συμφωνία, είναι τα ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα της Ρόδου. Αντίγραφο του παρόντος δόθηκε από το μισθωτή κατά την υπογραφή.